Polityka prywatno艣ci - sklep dwr.com.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatno艣ci zawiera zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narz臋dzi analitycznych.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest:
  Grupa DWR Marcin Holewik, Pawe艂 Juroszek, Mateusz Margalski Spó艂ka cywilna
  z siedzib膮 przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
  NIP: 6342835343
  REGON: 360642923
  Telefon:  32 729 82 10
  E-mail: biuro@dwr.com.pl
  - zwana dalej „Administratorem

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczególno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyj膮tkiem:

 • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, które dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego,

 • obowi膮zków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisów prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi膮g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zków.

 1. Administrator dok艂ada szczególnej staranno艣ci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczególno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s膮 przetwarzane,

 • przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osób, których dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania,

 • przetwarzane w sposób zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodków technicznych lub organizacyjnych.

 1. Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci osób fizycznych o ró偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z rozporz膮dzeniem i aby móc to wykaza膰. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

  §2
  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunków:

  • osoba, której dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych celów,

  • przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, której stron膮 jest osoba, której dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, której dane dotycz膮, przed zawarciem umowy;

  • przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze;

  • przetwarzanie jest niezb臋dne do celów wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w których nadrz臋dny charakter wobec tych interesów maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, której dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczególno艣ci gdy osoba, której dane dotycz膮, jest dzieckiem.

  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powy偶ej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów s膮 wskazane poni偶ej.

  Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
  Realizacja Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej

  Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy)

  Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny sposób zawartej umowy.

  Zakres: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), adres IP, ID klienta.
  Prowadzenie ksi膮g rachunkowych

  Artyku艂 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo艣ci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

  Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g podatkowych (do czasu up艂ywu okresu przedawnienia zobowi膮zania podatkowego, chyba 偶e ustawy podatkowe stanowi膮 inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, którego dane dotycz膮).

  Imi臋 i nazwisko; adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora

  Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO

  Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, której dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczególno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda偶y dwa lata).

  Imi臋 i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).
  Obs艂uga zg艂osze艅

  Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO

  Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, której dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczególno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda偶y dwa lata).

  Imi臋, nazwisko, adres e-mail, adres IP
  Wysy艂ka wiadomo艣ci e-mail w ramach us艂ugi newsletter

  Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda)

  Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, której dane dotycz膮.

  Adres poczty elektronicznej.
  Publikacja opinii na temat produktu na stronach internetowych

  Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda)

  Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, której dane dotycz膮.

  Imi臋 i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).

   §3
   CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

   1. Ka偶dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk艂adowo je偶eli Klient decyduje si臋 na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesy艂ki kurierskiej, to jego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda偶y, ale nie b臋d膮 ju偶 udost臋pniane przewo藕nikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

   2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast臋puj膮cych celach, na nast臋puj膮cych podstawach, w okresach oraz w nast臋puj膮cym zakresie:

    §4
    ODBIORCY DANYCH

    1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzeda偶y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiotów zewn臋trznych. Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiotów przetwarzaj膮cych, którzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa osób, których dane dotycz膮.

    2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania. Przyk艂adowo, je偶eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b臋d膮 przekazywane przewo藕nikowi wspó艂pracuj膮cemu z Administratorem.

    3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

    • przewo藕nicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.

    • podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Klienta.

    • dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczególno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

    • dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne (w szczególno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

     §5
     PROFILOWANIE

     1. Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz膮 zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda偶y, czy te偶 mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo偶e by膰 np. przyznanie danej osobie rabatu, przes艂anie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko艅czonych zakupach, przes艂anie propozycji towaru, który mo偶e odpowiada膰 zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te偶 zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj臋, czy b臋dzie chcia艂a skorzysta膰 z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy te偶 lepszych warunków i dokona膰 zakupu w Sklepie Internetowym.

     2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przegl膮danie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy te偶 poprzez analiz臋 dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nast臋pnie przes艂a膰 np. kod rabatowy.

     3. Osoba, której dane dotycz膮, ma prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, która opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo艂uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ni膮 wp艂ywa.

      §6
      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ膭

      1. Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia - osoba, której dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegó艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.

      2. Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody ma prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

      3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

      4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw – z przyczyn zwi膮zanych z jej szczególn膮 sytuacj膮 – wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interesów, praw i wolno艣ci osoby, której dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

      5. W celu realizacji uprawnie艅, o których mowa w niniejszym paragrafie mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

      §7
      COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

      1. Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfona – w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy nasz Sklep Internetowy). Szczegó艂owe informacje dot. plików Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

      2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych celach:

      • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani;

      • zapami臋tywania Towarów dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zamówienia;

      • zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

      • dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotycz膮cych kolorów, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

      • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

      • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

      1. Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niektóre funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapami臋tywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków sk艂adania Zamówienia).

      2. Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plików Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 równie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. W braku wyra偶enia takiej zgody nale偶y odpowiednio zmieni膰 ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plików Cookies.

      3. Szczegó艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej.

      4. Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z us艂ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z us艂ugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm臋 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z us艂ugi Heatmap dostarczanej przez firm臋 HeatMap, Inc. Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi analizowa膰 ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug w sposób zanonimizowany (s膮 to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemo偶liwiaj膮 identyfikacj臋 osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych (danych osobowych) osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak 藕ród艂a i medium pozyskania odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z których odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.

      5. Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy sposób przez dan膮 osob臋 udost臋pniania Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo偶na zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Inc. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

      3M Company7TINADBLALCAAMIOATAS - PLAKATEAUTOMAXAUTOSOLBASEUSBLOOMBLOWBOLLBORYGOBOSCHCALIFORNIA SCENTSCARMOTIONCARPLANCASTROLCERAMIZERCHAMPIONCHEMNAFT QUALITIUMCOLLINITECOLOURLOCKDENSODISNEYDR.MARCUSDRUCHEMA ORIGINALDURACELLDWREINPARTS AUTOMOTIVEELFELJOTFARENHEITFILTRONFINISH KAREFLASHFORDFORMULA 1FRESSOFROGUMGLIPTONEGM GENERAL MOTORS - OPELGOTIEG脫RECKIHEYNERHOLTSHOUSE DETAILINGK2 - MELLEKOCH CHEMIEKUFIETAKUKLAKUNAGONEKUNGSLABOLIQUI MOLYLOTOSMASNERMAXIFIMAZDAMEGUIARSMENZERNAMIX-PLASTMOBILMOJE AUTOMOTULMURSKAMYWAYNANOAUTONARVANEGOTTIOGNIOCHRONORLENOSRAMPHILIPSPINGIPK-MOTPOORBOYS WORLDPOXIPOLPRESTONEPRODIG TECHPURE CHEMIEQ11QUIXXRAIN-XREZAW-PLASTRING AUTOMOTIVERR CUSTOMSRUPESSENASHINY GARAGESOFT99SONAXSTANMOTTANNERS PRESERVETENZITEXTARTOTALTRWTUNGSRAMTURTLE WAXUTALVALEOVALETPROVERSACOVICTOR REINZVISIONVOICE KRAFTWESCOWUNDER-BAUMXERAMICYATO
      Darmowa dostawaju偶 od 300z艂
      Szybka wysy艂kadostawa w 24h
      30 dni na zwrotjasne zasady
      Gwarancja jako艣cinajlepsze marki
      Zapisz si臋 do naszego Newslettera

      I odbierz 5% rabatu na pierwszy zakup w sklepie.Co zyskujesz? B臋dziesz otrzymywa膰 informacje o promocjach i nowo艣ciach w naszym sklepie.