Regulamin sklepu internetowego dwr.com.pl

§1
OKRE艢LENIE SPRZEDAWCY

 1. W艂a艣cicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  Grupa DWR Marcin Holewik, Pawe艂 Juroszek, Mateusz Margalski Spó艂ka cywilna
  z siedzib膮 przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
  NIP: 6342835343
  REGON: 360642923
  Telefon:  32 729 82 10
  E-mail: biuro@dwr.com.pl

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzeda偶 za po艣rednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

 2. Klientem [dalej Klient] mo偶e by膰:

  • pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych zamieszka艂a w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

  • pe艂noletnia osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 z siedzib膮 w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, z siedzib膮 w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu podmiotu,

  • osoba ma艂oletnia dzia艂aj膮ca za zgod膮 rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pó藕niejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonuj膮ca ze Sklepem czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮台 gospodarcza台 lub zawodowa台.

 2. Przedsi臋biorc膮 [dalej Przedsi臋biorca] jest osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 podlegaj膮ca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEiDG) dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej (zawieraj膮ca umow臋 kupna / sprzeda偶y) zwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, gdy z tre艣ci zawartej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla Przedsi臋biorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej dzia艂alno艣ci gospodarczej, w szczególno艣ci z numerów PKD.

 3. Towarem [dalej Towar] jest dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem umowy kupna sprzeda偶y pomi臋dzy Sklepem a Klientem.

 4. Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy sprzeda偶y zawieranej z Klientem.

 5. Ceny podane w Sklepie s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT).

 6. Towary dost臋pne w Sklepie s膮 nowe i s膮 wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyj膮tek stanowi膮 towary z wyra藕nie oznaczonymi wadami oraz 艣ladami u偶ytkowania. Odpowiedzialno艣膰 za wady okre艣lona jest przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w szczególno艣ci art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z pó藕niejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pó藕niejszymi zmianami).

§3
ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem formularzy interaktywnych dost臋pnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalaj膮cych na weryfikacj臋 Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyj臋cie zamówienia poprzez wys艂anie na podany podczas sk艂adania zamówienia adres e-mail, wiadomo艣ci opisuj膮cej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepe艂nych, b艂臋dnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas sk艂adania zamówienia, Sklep skontaktuje si臋 z Klientem w celu usuni臋cia b艂臋dów. Sk艂adaj膮c zamówienie, Klient sk艂ada ofert臋 zawarcia umowy sprzeda偶y zamówionych towarów.

 3. Dla stron wi膮偶膮ce s膮 informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie z艂o偶enia zamówienia. Dotyczy to w szczególno艣ci: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodz膮cych w sk艂ad zestawu, terminów i sposobu dostawy.

 4. Po z艂o偶eniu zamówienia, nast臋puje jego weryfikacja. Nast臋pnie Sklep przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacj臋 o przyj臋ciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyj臋ciu zamówienia do realizacji jest o艣wiadczeniem Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwil膮 jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzeda偶y. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesy艂aj膮c je na adres poczty elektronicznej.

 5. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronie internetowej Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  §4
  P艁ATNO艢CI

  1. Klient ma do wyboru formy p艂atno艣ci:

   • p艂atno艣膰 przy odbiorze (pobranie),

   • p艂atno艣膰 elektroniczna za po艣rednictwem PayPro S.A. (Przelewy24),

   • p艂atno艣膰 przelewem na wskazane konto bankowe (przelew).

  1. Ceny przesy艂ek okre艣lone s膮 w podsumowaniu zamówienia.

  2. Warunkiem wydania towaru jest zap艂ata za towar i przesy艂k臋.

  3. Klient zobowi膮zany jest do uregulowania nale偶no艣ci wynikaj膮cych z zawartej umowy niezale偶nie od wybranego sposobu p艂atno艣ci oraz dostawy.

  4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a w przypadku p艂atno艣ci pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zap艂aty za towar wyznaczaj膮c termin na realizacj臋 zobowi膮zania. W przypadku nieuregulowania nale偶no艣ci wynikaj膮cej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y. 

  5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym 艣rodki za zamówienie zostan膮 zaksi臋gowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej autoryzacji p艂atno艣ci (nie dotyczy pobrania).

  6. Termin realizacji zamówie艅 p艂atnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego nast臋puj膮cego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

  §5
  WYSY艁KA TOWARU

  Zamówiony towar Sklep wysy艂a za po艣rednictwem firm kurierskich lub udost臋pnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

  §6
  REKLAMACJE Z TYTU艁U R臉KOJMI (KONSUMENCI / PRZEDSI臉BIORCY)

  1. W przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮, Konsument powinien odes艂a膰 do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodno艣ci.

  2. Sklep ustosunkowuje si臋 do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodno艣ci.

  3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu.

  4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa r臋kojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi臋cy.

  5. Konsument w momencie wyst膮pienia wady, mo偶e za偶膮da膰 od Sklepu (w ramach prawa r臋kojmi):

   • wymiany towaru na nowy,

   • naprawy towaru,

   • obni偶enia ceny,

   • odst膮pienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  Sklep ustosunkuje si臋 do 偶膮da艅 Konsumenta w ci膮gu 14 dni od momentu otrzymania 偶膮dania. Sklep rozpatrzy 偶膮danie, bior膮c pod uwag臋 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:

   • 艂atwo艣膰 i szybko艣膰 wymiany lub naprawy towaru,

   • charakter wady – istotna czy nieistotna,

   • to, czy towar by艂 wcze艣niej reklamowany.

  1. Sklep mo偶e odmówi膰 偶膮da艅 dotycz膮cych wymiany b膮d藕 naprawy towaru pod warunkiem, 偶e wymiana b膮d藕 naprawa towaru jest niemo偶liwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z mo偶liwych 偶膮da艅, wymaga艂aby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwi膮zanie.

  2. Ka偶dy Konsument mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Chc膮c skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zywania sporów dotycz膮cych zakupów internetowych, mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 np.:

  Przebieg post臋powa艅 w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania sporów konsumenckich okre艣lony jest przez aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa (w szczególno艣ci w ustawie z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu sporów konsumenckich).  

  1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce korzystania z us艂ug 艣wiadczonych przez Sklep nale偶y przesy艂a膰 na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

   §7
   REKLAMACJE Z TYTU艁U R臉KOJMI

   1. Zapisy niniejszego paragrafu odnosz膮 si臋 jedynie do Klientów nie b臋d膮cych Konsumentami.

   2. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sklepu z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.

   3. Na podstawie art. 545 par. 2 kodeksu cywilnego w razie przes艂ania towaru na miejsce przeznaczenia za pos虂rednictwem przewoz虂nika, Klient obowia台zany jest zbadac虂 przesy艂ke台 w czasie i w sposo虂b przyje台ty przy przesy艂kach tego rodzaju; jez虈eli stwierdzi艂, z虈e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowia台zany jest dokonac虂 wszelkich czynnos虂ci niezbe台dnych do ustalenia odpowiedzialnos虂ci przewoz虂nika.

   4. Reklamacje nale偶y kierowa膰 na adres e-mail okre艣lony w paragrafie 1 podaj膮c nast臋puj膮ce dane: imi臋, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (e-mail) oraz ewentualne zdj臋cia i inne informacje mog膮ce mie膰 wp艂yw na proces reklamacji.

   5. Sklep ustosunkuje si臋 do z艂o偶onej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

   §8
   PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

   1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Konsument / Przedsi臋biorca ma prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny.

   2. Odst膮pienie od umowy jest skuteczne, je偶eli Konsument / Przedsi臋biorca z艂o偶y w terminie 14 dni od daty dor臋czenia towaru, o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy z艂o偶enie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Forma z艂o偶enia o艣wiadczenia mo偶e by膰 dowolna, np.:

    • o艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, którego wzór stanowi za艂膮cznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do regulaminu),

    • drog膮 mailow膮 na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

    • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

   1. Konsument / Przedsi臋biorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy na swój koszt.

   2. Sklep zwraca 艣rodki w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia. Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Przedsi臋biorc臋 dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, które zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

   3. Sklep zwraca 艣rodki przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakim pos艂u偶y艂 si臋 Konsument / Przedsi臋biorca. W przypadku p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, zwrot 艣rodków dokonywany jest na rachunek karty.

   4. W przypadku, gdy Konsument / Przedsi臋biorca wybra艂 inny, ni偶 najta艅szy oferowany przez Sklep sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi / Przedsi臋biorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najta艅szej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta / Przedsi臋biorcy.

   5. Konsument / Przedsi臋biorca pokrywa wszystkie bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

   6. Prawo odst膮pienia nie przys艂uguje Konsumentowi / Przedsi臋biorcy w przypadkach umów:

    • w której przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwróci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋dów higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,

    • w której przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy krótki termin przydatno艣ci do u偶ycia,

    • w której przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta / Przedsi臋biorcy lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    • 艣wiadczeniu us艂ug, je偶eli Sklep wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta / Przedsi臋biorcy, który zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sklep utraci prawo odst膮pienia od umowy,

    • dostarczanie tre艣ci cyfrowych, które nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta / Przedsi臋biorcy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odst膮pienia od umowy,

    • w której przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Towary, które po dostarczeniu, ze wzgl臋du na swój charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi Towarami.

   1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 lub umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

   2. Konsument / Przedsi臋biorca ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru, b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

   §9
   US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭

   1. Sklep 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮 poni偶sze us艂ugi:  

    • kontakt poprzez formularz,

    • publikacja opinii o towarach,

    • cykliczna wysy艂ka wiadomo艣ci poprzez newsletter,

    • prowadzenie Konta Klienta.

   1. Us艂ugi okre艣lone w pkt. 1 艣wiadczone s膮 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.  

   2. Us艂uga:

    • kontakt poprzez formularz - polega na wysy艂ce przez Klienta wiadomo艣ci za po艣rednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy nast臋puje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego,

    • publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy okre艣lonych towarach indywidualnych wypowiedzi Klientów,

    • cykliczna wysy艂ka wiadomo艣ci poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysy艂ce wiadomo艣ci przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail oraz aktywacji subskrypcji poprzez klikni臋cie w odno艣nik jaki Sklep wysy艂a na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest tak偶e mo偶liwe poprzez wyra偶enie zgody podczas rejestracji lub sk艂adania zamówienia,

    • prowadzenie Konta Klienta - polega na udost臋pnieniu indywidualnego panelu z mo偶liwo艣ci膮 podgl膮du historii zamówie艅, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wype艂nienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

   1. Rezygnacja z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶liwa jest w ka偶dej chwili bez ponoszenia 偶adnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa si臋 w zale偶no艣ci od 艣wiadczonej us艂ugi:

    • us艂uga kontakt poprzez formularz - poprzez zako艅czenie korzystania z formularzy interaktywnych dost臋pnych na stronach internetowych Sklepu,

    • publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi,

    • cykliczna wysy艂ka wiadomo艣ci poprzez newsletter - poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomo艣膰 powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce weryfikacj臋 subskrybenta us艂ugi,

    • prowadzenie Konta Klienta - poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomo艣膰 powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce weryfikacj臋 subskrybenta us艂ugi.

   1. Sklep w przypadku wykrycia dzia艂ania na szkod臋 Sklepu, 艂amania przepisów prawa, 艂amania postanowie艅 Regulaminu mo偶e w ka偶dej chwili ograniczy膰, zablokowa膰 lub usun膮膰 Klientowi dost臋p do us艂ug okre艣lonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu b膮d藕 ograniczeniu dost臋pu do us艂ug za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail wys艂anej na adres podany w formularzu.

   2. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 bezterminowo, jednak Sklep mo偶e dost臋p do nich ogranicza膰, blokowa膰 lub modyfikowa膰 informuj膮c o tym Klienta w sposób okre艣lony w paragrafie 12 pkt 4.

   3. Zarówno Klient, jak i Sklep mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug okre艣lonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail z o艣wiadczeniem woli.

    §10
    OCHRONA PRYWATNO艢CI

    Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w sposób okre艣lony w Polityce Prywatno艣ci (za艂膮cznik 3).

    §11
    艢RODKI TECHNICZNE

    W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przegl膮dania asortymentu i sk艂adania zamówie艅 na towary, niezb臋dne jest:

    • urz膮dzenie ko艅cowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮 typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

    • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

    • w艂膮czona obs艂uga JavaScript,

    • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu z艂o偶enia zamówienia).

    §12
    OPINIE W SKLEPIE

    1. Klient Sklepu ma mo偶liwo艣膰 dobrowolnego i nieodp艂atnego wystawienia opinii dotycz膮cej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii mo偶e by膰 tak偶e ocena, zdj臋cie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.

    2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysy艂a do Klienta wiadomo艣膰 e-mail z pro艣b膮 o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umo偶liwiaj膮cego jej wystawienie – formularz online umo偶liwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotycz膮ce zakupów, ich ocen臋, dodanie w艂asnego opisu dot. opinii oraz zdj臋cia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysy艂k臋 zaproszenia.

    3. Opinia mo偶e by膰 wystawiona jedynie przez Klienta, który dokona艂 zakupów w Sklepie Sprzedawcy.

    4. Wystawione przez Klienta opinie s膮 publikowane przez Sprzedawc臋 w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.

    5. Wystawienie opinii nie mo偶e by膰 wykorzystywane przez Klienta do dzia艂a艅 bezprawnych, w szczególno艣ci do dzia艂a艅 stanowi膮cych czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy czy te偶 dzia艂a艅 naruszaj膮cych dobra osobiste, prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

    6. Opinia mo偶e by膰 wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych / pozornych umów sprzeda偶y w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie mo偶e by膰 tak偶e sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez wzgl臋du na podstaw臋 zatrudnienia.

    7. Wystawiona opinia mo偶e zosta膰 w ka偶dym czasie usuni臋ta przez jej autora.

     §13
     WEJ艢CIE W 呕YCIE I ZMIANY REGULAMINU

     1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

     2. Niniejszy Regulamin mo偶e zosta膰 zmieniony.

     3. Zmiany Regulaminu zostan膮 opublikowane na stronie Sklepu.

     4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przes艂ana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

     5. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób okre艣lony w ust. 3.

     6. Sklep uznaje, i偶 Klient posiadaj膮cy konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptowa艂 zmiany regulaminu, je艣li nie wypowiedzia艂 umowy do ko艅ca up艂ywu okresu wskazanego w ust. 5.

     7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu w艂a艣ciwe jest prawo polskie.

     Za艂膮cznik nr 1

     Formularz odst膮pienia od umowy

     (Pobierz: Formularz odst膮pienia od umowy)

     Za艂膮cznik nr 2

     Formularz reklamacyjny

     (Pobierz: Formularz reklamacyjny)

     Za艂膮cznik nr 3

     Polityka prywatno艣ci

     §1
     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Polityka prywatno艣ci zawiera zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narz臋dzi analitycznych.

     2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest:
      Grupa DWR Marcin Holewik, Pawe艂 Juroszek, Mateusz Margalski Spó艂ka cywilna
      z siedzib膮 przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
      NIP: 6342835343
      REGON: 360642923
      Telefon:  32 729 82 10
      E-mail: biuro@dwr.com.pl
      - zwana dalej „Administratorem

     1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczególno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

     2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyj膮tkiem:

      • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, które dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego,

      • obowi膮zków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisów prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi膮g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zków.

     1. Administrator dok艂ada szczególnej staranno艣ci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczególno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:

      • przetwarzane zgodnie z prawem,

      • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

      • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s膮 przetwarzane,

      • przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osób, których dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania,

      • przetwarzane w sposób zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodków technicznych lub organizacyjnych.

     1. Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci osób fizycznych o ró偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z rozporz膮dzeniem i aby móc to wykaza膰. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

      §2
      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

      1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunków:

       • osoba, której dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych celów,

       • przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, której stron膮 jest osoba, której dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, której dane dotycz膮, przed zawarciem umowy;

       • przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze;

       • przetwarzanie jest niezb臋dne do celów wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w których nadrz臋dny charakter wobec tych interesów maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, której dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczególno艣ci gdy osoba, której dane dotycz膮, jest dzieckiem.

      1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powy偶ej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów s膮 wskazane poni偶ej.

      Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
      Realizacja Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej

      Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy)

      Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny sposób zawartej umowy.

      Zakres: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), adres IP, ID klienta.
      Prowadzenie ksi膮g rachunkowych

      Artyku艂 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo艣ci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

      Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g podatkowych (do czasu up艂ywu okresu przedawnienia zobowi膮zania podatkowego, chyba 偶e ustawy podatkowe stanowi膮 inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, którego dane dotycz膮).

      Imi臋 i nazwisko; adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
      Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora

      Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO

      Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, której dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczególno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda偶y dwa lata).

      Imi臋 i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).
      Obs艂uga zg艂osze艅

      Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO

      Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, której dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczególno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda偶y dwa lata).

      Imi臋, nazwisko, adres e-mail, adres IP
      Wysy艂ka wiadomo艣ci e-mail w ramach us艂ugi newsletter

      Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda)

      Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, której dane dotycz膮.

      Adres poczty elektronicznej.
      Publikacja opinii na temat produktu na stronach internetowych

      Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda)

      Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, której dane dotycz膮.

      Imi臋 i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia艂alno艣ci / siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).

       §3
       CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

       1. Ka偶dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk艂adowo je偶eli Klient decyduje si臋 na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesy艂ki kurierskiej, to jego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda偶y, ale nie b臋d膮 ju偶 udost臋pniane przewo藕nikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

       2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast臋puj膮cych celach, na nast臋puj膮cych podstawach, w okresach oraz w nast臋puj膮cym zakresie:

        §4
        ODBIORCY DANYCH

        1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzeda偶y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiotów zewn臋trznych. Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiotów przetwarzaj膮cych, którzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa osób, których dane dotycz膮.

        2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania. Przyk艂adowo, je偶eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b臋d膮 przekazywane przewo藕nikowi wspó艂pracuj膮cemu z Administratorem.

        3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

         • przewo藕nicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.

         • podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Klienta.

         • dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczególno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

         • dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne (w szczególno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

         §5
         PROFILOWANIE

         1. Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz膮 zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda偶y, czy te偶 mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo偶e by膰 np. przyznanie danej osobie rabatu, przes艂anie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko艅czonych zakupach, przes艂anie propozycji towaru, który mo偶e odpowiada膰 zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te偶 zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj臋, czy b臋dzie chcia艂a skorzysta膰 z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy te偶 lepszych warunków i dokona膰 zakupu w Sklepie Internetowym.

         2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przegl膮danie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy te偶 poprzez analiz臋 dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nast臋pnie przes艂a膰 np. kod rabatowy.

         3. Osoba, której dane dotycz膮, ma prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, która opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo艂uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ni膮 wp艂ywa.

          §6
          PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ膭

          1. Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia - osoba, której dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegó艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.

          2. Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody ma prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

          3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

          4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw – z przyczyn zwi膮zanych z jej szczególn膮 sytuacj膮 – wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interesów, praw i wolno艣ci osoby, której dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

          5. W celu realizacji uprawnie艅, o których mowa w niniejszym paragrafie mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

          §7
          COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

          1. Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfona – w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy nasz Sklep Internetowy). Szczegó艂owe informacje dot. plików Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

          2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych celach:

           • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani;

           • zapami臋tywania Towarów dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zamówienia;

           • zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

           • dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotycz膮cych kolorów, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

           • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

           • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

          1. Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niektóre funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapami臋tywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków sk艂adania Zamówienia).

          2. Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plików Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 równie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. W braku wyra偶enia takiej zgody nale偶y odpowiednio zmieni膰 ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plików Cookies.

          3. Szczegó艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej.

          4. Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z us艂ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z us艂ugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm臋 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z us艂ugi Heatmap dostarczanej przez firm臋 HeatMap, Inc. Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi analizowa膰 ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug w sposób zanonimizowany (s膮 to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemo偶liwiaj膮 identyfikacj臋 osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych (danych osobowych) osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak 藕ród艂a i medium pozyskania odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z których odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.

          5. Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy sposób przez dan膮 osob臋 udost臋pniania Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo偶na zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Inc. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

          3M Company7TINADBLALCAAMIOATAS - PLAKATEAUTOMAXAUTOSOLBASEUSBLOOMBLOWBOLLBORYGOBOSCHCALIFORNIA SCENTSCARMOTIONCARPLANCASTROLCERAMIZERCHAMPIONCHEMNAFT QUALITIUMCOLLINITECOLOURLOCKDENSODISNEYDR.MARCUSDRUCHEMA ORIGINALDURACELLDWREINPARTS AUTOMOTIVEELFELJOTFARENHEITFILTRONFINISH KAREFLASHFORDFORMULA 1FRESSOFROGUMGLIPTONEGM GENERAL MOTORS - OPELGOTIEG脫RECKIHEYNERHOLTSHOUSE DETAILINGK2 - MELLEKOCH CHEMIEKUFIETAKUKLAKUNAGONEKUNGSLABOLIQUI MOLYLOTOSMASNERMAXIFIMAZDAMEGUIARSMENZERNAMIX-PLASTMOBILMOJE AUTOMOTULMURSKAMYWAYNANOAUTONARVANEGOTTIOGNIOCHRONORLENOSRAMPHILIPSPINGIPK-MOTPOORBOYS WORLDPOXIPOLPRESTONEPRODIG TECHPURE CHEMIEQ11QUIXXRAIN-XREZAW-PLASTRING AUTOMOTIVERR CUSTOMSRUPESSENASHINY GARAGESOFT99SONAXSTANMOTTANNERS PRESERVETENZITEXTARTOTALTRWTUNGSRAMTURTLE WAXUTALVALEOVALETPROVERSACOVICTOR REINZVISIONVOICE KRAFTWESCOWUNDER-BAUMXERAMICYATO
          Darmowa dostawaju偶 od 300z艂
          Szybka wysy艂kadostawa w 24h
          30 dni na zwrotjasne zasady
          Gwarancja jako艣cinajlepsze marki
          Zapisz si臋 do naszego Newslettera

          I odbierz 5% rabatu na pierwszy zakup w sklepie.Co zyskujesz? B臋dziesz otrzymywa膰 informacje o promocjach i nowo艣ciach w naszym sklepie.