Regulamin sklepu dwr.com.pl

Regulamin sklepu internetowego dwr.com.pl

 

§1
OKREŚLENIE SPRZEDAWCY

 1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  Grupa DWR Mateusz Margalski, Tomasz Margalski Spółka cywilna
  z siedzibą przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
  NIP: 6342835343
  REGON: 360642923
  Telefon: 32 729 82 10
  E-mail: biuro@dwr.com.pl

 

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Ze względu na charakter działalności Klientów, zgodnie z przepisami, Klienci mogą zostać zakwalifikowani jako:

 • Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania. Odpowiedzialność za niezgodność z umową określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta i art. 556 oraz 5561-5564 kodeksu cywilnego.

   

  §3
  ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.
  3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
  4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
  5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  6. W ramach obsługi posprzedażowej, Sklep oferuje nieodpłatnie możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączenia telefonicznego, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie sklepu. Obsługa posprzedażowa ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z zakupionym Towarem, nie stanowi natomiast stałego doradztwa technicznego.

   

  §4
  PŁATNOŚCI

  1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przy odbiorze (pobranie),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPro S.A. (Przelewy24),
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew).
  1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
  2. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
  3. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
  4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (a w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze), Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za Towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. Jeśli mimo to należność nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może dochodzić należności na drodze sądowej oraz, w przypadku przedsiębiorcy, odstąpić od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo domagać się naprawienia szkody, co jest równoznaczne z tym, że obciąży Klienta będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kosztami przesyłki, a także w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, obciąży go kosztami magazynowania Towaru obliczonymi na podstawie ceny najmu za 1m2 powierzchni, jaką Towar zajmuje w magazynie.
  5. Towar za pobraniem zostaje wysłany do Klienta tylko raz. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta jest on obowiązany do odbioru Towaru na własny koszt, ewentualnie uiszczenia z góry należności za Towar wraz z kosztami przesyłki, łącznie z kosztami przesyłki i jej zwrotu jakie Sprzedawca poniósł wysyłając Towar za pierwszym razem.
  6. Sprzedawca w przypadku braku odbioru przesyłki za pobraniem przez Klienta będącego przedsiębiorcą, może wyznaczyć Klientowi termin na realizację zobowiązania a następnie, w przypadku nieuregulowania należności, od umowy odstąpić. W dalszej kolejności Sprzedawca może od Klienta będącego przedsiębiorcą dochodzić roszczeń na drodze sądowej, zarówno w zakresie poniesionej straty, jak i utraconych korzyści.
  7. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
  8. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

      

     §5
     WYSYŁKA TOWARU

     Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

      

     §6
     REKLAMACJE (KONSUMENCI / PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA)

     1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta w miarę możliwości powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Samo zgłoszenie niezgodności drogą elektroniczną, może być niewystarczające do merytorycznego rozpoznania reklamacji.
     2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
     3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z niego nie jest obowiązkowe, jednak przyspiesza proces obsługi reklamacji.
     4. Sklep odpowiada przed Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez kodeks cywilny przez okres 24 miesięcy od dnia wydania Towaru.  
     5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
     • wymiany towaru na nowy lub naprawy towaru – w pierwszej kolejności,
     • obniżenia ceny – gdy wymiana lub naprawa towaru nie jest możliwa,
     • odstąpienia od umowy – gdy wymiana lub naprawa towaru nie jest możliwa, ewentualnie od razu, o ile niezgodność jest na tyle istotna, że nie uzasadnia wymiany lub naprawy towaru.

     Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

     • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
     • charakter wady – istotna czy nieistotna,
     • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
     1. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy Towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
     2. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.:

      Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).  

      1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

       

      §7
      REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

      1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów.
      2. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców jest wyłączona, z wyjątkiem wskazanym poniżej.
      3. Na podstawie art. 545 par. 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
      4. Reklamacje dotyczące uszkodzonej podczas przewozu przesyłki należy kierować na adres e-mail określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (e-mail) oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
      5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

       

      §8
      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

      1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
      2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.:
      • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe,
      • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu (jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną),
      • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
      1. Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
      2. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      3. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
      4. W przypadku, gdy Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
      5. Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Oznacza to, że w przypadku realizacji prawa do odstąpienia Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i koszty te nie są zwracane.
      6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadkach umów:
      • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
      • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
      • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
      • świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
      • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy,
      • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
      1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
      2. Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

       

      §9
      USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

      1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:  
      • kontakt poprzez formularz,
      • publikacja opinii o towarach,
      • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter,
      • prowadzenie Konta Klienta.
      1. Usługi określone w pkt. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  
      2. Usługa:
      • kontakt poprzez formularz - polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego,
      • publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy określonych towarach indywidualnych wypowiedzi Klientów,
      • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail oraz aktywacji subskrypcji poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania zamówienia. Sklep okresowo wprowadza profity dla Klientów zapisujących się na newsletter, np. jednorazowy rabat na zakup Towarów w wysokości określonej bezpośrednio przy okienku zapisu na newsletter. Rabat mogą otrzymać osoby, które zapisują się na newsletter po raz pierwszy.
      • prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.
      1. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od świadczonej usługi:
      • usługa kontakt poprzez formularz - poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu,
      • publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi,
      • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi,
      • prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.
      1. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.
      2. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12 pkt 4.
      3. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

       

      §10
      OCHRONA PRYWATNOŚCI

      Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).

       

      §11
      ŚRODKI TECHNICZNE

      W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na towary, niezbędne jest:

       • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
       • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
       • włączona obsługa JavaScript,
       • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

        

       §12
       OPINIE W SKLEPIE

       1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.
       2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
       3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy. Oznacza to, że opinie są weryfikowane.
       4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.
       5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
       6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych / pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
       7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

        

       §13
       WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

       1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
       2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
       3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
       4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
       5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3, chyba że przepisy prawa obligują do wprowadzenia zmian w krótszym terminie.
       6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
       7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

        

       Załącznik nr 1

       Formularz odstąpienia od umowy

        

       (Pobierz: Formularz odstąpienia od umowy)

       Załącznik nr 2

       Formularz reklamacyjny

        

       (Pobierz: Formularz reklamacyjny)

       Załącznik nr 3

       Polityka prywatności

        

       §1
       POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
       2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest:
        Grupa DWR Mateusz Margalski Tomasz Margalski Spółka cywilna
        z siedzibą przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
        NIP: 6342835343
        REGON: 360642923
        Telefon: 32 729 82 10
        E-mail: biuro@dwr.com.pl
        - zwana dalej „Administratorem”
       3.  Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
       4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
       • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego,
       • obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
       1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
       • przetwarzane zgodnie z prawem,
       • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
       • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
       • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
       • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
       1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
       2. Administrator prowadzi konta w serwisach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram. Korzystanie z tych witryn oznacza przekierowanie do innego Administratora Danych Osobowych i wymaga akceptacji regulaminu konkretnego portalu.

        

       §2
       PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

       1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
       • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
       • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
       • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
       • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
       1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów są wskazane w tabeli poniżej.

        

       §3
       CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

       1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
       2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
       Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
       Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

       Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

       Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

       Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta.
       Prowadzenie ksiąg rachunkowych

       Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

       Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

       Imię i nazwisko; adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
       Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

       Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

       Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

       Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
       Obsługa zgłoszeń

       Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

       Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

       Imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP
       Wysyłka wiadomości e-mail w ramach usługi newsletter

       Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

       Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

       Adres poczty elektronicznej.
       Publikacja opinii na temat produktu na stronach internetowych

       Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

       Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

       Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

         

        §4
        ODBIORCY DANYCH

        1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
        2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
        3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
        • przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi,
        • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
        • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
        • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

         

        §5
        PROFILOWANIE

        1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
        2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
        3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

         

        §6
        PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

        1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
        2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
        3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
        4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
        5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

         

        §7
        COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

        1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
        2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
         • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
         • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
         • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,
         • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,
         • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego,
         • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
        3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
        4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
        5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
        6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
        7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
          3M Company7TINADBLALCAAMIOATAS - PLAKATEAUTOMAXAUTOSOLBASEUSBLOOMBLOWBOLLBORYGOBOSCHCALIFORNIA SCENTSCARMOTIONCARPLANCASTROLCERAMIZERCHAMPIONCHEMNAFT QUALITIUMCOLLINITECOLOURLOCKDENSODISNEYDR MARCUSDRUCHEMA ORIGINALDURACELLDWREINPARTS AUTOMOTIVEELFELJOTFARENHEITFILTRONFINISH KAREFLASHFORDFORMULA 1FRESSOFROGUMGLIPTONEGM GENERAL MOTORS - OPELGOTIEGÓRECKIHEYNERHOLTSHOUSE DETAILINGK2 - MELLEKOCH CHEMIEKUFIETAKUKLAKUNAGONEKUNGSLABOLIQUI MOLYLOTOSMASNERMAXIFIMAZDAMEGUIARSMENZERNAMIX-PLASTMOBILMOJE AUTOMOTULMURSKAMYWAYNANOAUTONARVANEGOTTIOGNIOCHRONORLENOSRAMPHILIPSPINGIPK-MOTPOORBOYS WORLDPOXIPOLPRESTONEPRODIG TECHPURE CHEMIEQ11QUIXXRAIN-XREZAW-PLASTRING AUTOMOTIVERR CUSTOMSRUPESSENASHINY GARAGESOFT99SONAXSTANMOTTANNERS PRESERVETENZITEXTARTOTALTRWTUNGSRAMTURTLE WAXUTALVALEOVALETPROVERSACOVICTOR REINZVISIONVOICE KRAFTWESCOWUNDER-BAUMXERAMICYATO
          Darmowa dostawajuż od 300 zł
          Szybka wysyłkadostawa w 24h
          30 dni na zwrotjasne zasady
          Gwarancja jakościnajlepsze marki
          Zapisz się do naszego Newslettera

          I odbierz 5% rabatu na pierwszy zakup w sklepie.Co zyskujesz? Będziesz otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie.